«تهمت در فقه عملی حرام و جرم است» دکتر میرموسوی در ...