مدت سربازی افزایش نمی یابد/نخبگان بجای خدمت طرح تحقیقاتی انجام می دهند