حضور ربیعی برای پاسخ به سوال نماینده تهران در مجلس