مذاکرات هسته ای به قوت خود ادامه دارد/ شرایط منطقه ویژه و حساس است