از انتقاد جمشید مشایخی تا تقدیر از هنرمند 102 ساله