رئال اولین پیشنهاد خود را برای خرید دخه‌آ به من یونایتد ارائه کرد