دومین نشست سی جی آرت و دومین نشست ادبی دفاع مقدس آغاز می شود