هزینه کردن در حوزه درمان اتلاف سرمایه و در حوزه بهداشت سرمایه گذاری است