تعرفه‌های جدید در بخش خصوصی اجرا نشد/ پزشکان طعم تغییرات تعرفه را نچشیدند