تاکید معاون وزارت ارتباطات بر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در استان ها