تذکر به استاندار تهران/حفظ حریم شهر براساس قانون بر عهده شهرداری است