حمايت از توليد نيازي به مانور تبليغاتي ندارد/ پشت ديوار بسته نمي توان براي توليد تصميم گرفت