رفتارهاي سينوسي که هم به دامدار ضربه زد و هم به صنايع لبني