طومار 20 متری 700 دانش آموز برای انتقال گرمخانه مشیریه به مکانی دیگر