ترکیب آزاد و فرنگی‌کاران جوان و نوجوان برای حضور در مسابقات آسیایی اعلام شد