گرانی میوه خشم روحانی را برافروخت/ نامه به جهانگیری +سند