حفظ سلامت کارگران را وظیفه قانونی و اعتقادی خود می‌دانم