کتاب «دلیل راه؛ درآمدی بر مطالعه آثار استاد مطهری» منتشر شد