ستاری: منتظر گزارش سفرهای خارجی آقای معاون هستیم/ قدیری: استفاده از اتوبوس در مشهد کاهش یافته است