نماینده تبریز: نماینده اصفهان به فکر احیای زنده‌رود و حفظ سی‌وسه پل و چهل ستون باشد