رقابت 500 دانشجوی غیرایرانی در جشنواره فرهنگی-ورزشی