فکری: هنوز باشگاه با قلعه‌‌نويي قطع همكاري نكرده/ بايد ببينند گزينه منتخب واقعاً بهتر از امير است یا