شهنازی: چنین اجلاسی فرصت مناسبی برای شناساندن کشورمان به جهانیان است