اعدام شیخ نمر موجی از اعتراضات در بین علما و اندیشمندان اسلام را در پی خواهد داشت