تاریخ ایران سرشار از قراردادهای خیانت‌آمیز است/ تیم مذاکره‌کننده از اتفاقات ناگوار برحذر باشد