آیا باران رحمت رجب به دل ما رسید؟/ با حسرت به استقبال شعبان برویم