فروش آب به ساختمان هاي در حال ساخت/ اثبات غير ايمن بودن سازه مجتمع تجارت جهاني