پزشکیان: دولت رسیدگی به مسائل مالی را از درون خود آغاز کند