نخستین سالگرد درگذشت پهلوان سلیمانی پنجشنبه برگزار می‌شود