برنامه‌ریزی ضربتی برای حل مشکل خوابگاه‌های دانشجویی/تسهیلات ارزان قیمت به دانشجویان متاهل ارائه م