دو هزار و 247 مورد بازرسی از واحدهای صنفی کردستان انجام شده است