سه طرح دانش بنیان با حضور معاون رییس جمهور در لرستان افتتاح می شود