افغانستان متعهد به کمک برای بازگشت داوطلبانه مهاجران و پناهندگان افغان است