بازدهی آب در کشاورزی ۴۰ درصد/ شعار نمی‌توانیم در کشاورزی با قانون اساسی و فرمان امام تضاد دارد