سود ۱۹ تا ۲۰ درصدی به سپرده‌های سه و شش ماهه، موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌شود