حضور رئیس مجلس کلید گشایش مشکلات کردستان/کمیته ای در مجلس راهکارهای توسعه استان را بررسی می کند