دانش ارتباطات خنثی نیست/ حکمت متعالیه، فلسفه ارتباطات ندارد