آنهایی که برای حجازی زدند، امروز دارند تاوان کارهای ناجوانمردانه شان را پس می دهند