فردا؛ آغاز رقابت پاروزنان جانباز و معلول در دریاچه آزادی