پنتاگون مجبور به پذیرش نقش نیروهای شیعه در جنگ با داعش شد