هدف از سفر وزیر دفاع پیگیری و تحقق بخشیدن به توافقات قبلی است