در فاز سوم طرح تحول نظام سلامت هزار میلیارد هزینه کردیم تا مردم ده هزار میلیارد کمتر بپردازند