مردم توافقی را می پذیرند که عزت و شرافت شان در آن حفظ شده باشد