برگزاری جشنواره خانواده سالم بدون دخانیات در بیرجند