همکاری های جهانی در حوزه سلامت پیش نیاز اصلی دستیابی به توسعه پایدار است