روحاني: خارج از چارچوب، حق برخورد با شهروندان را نداريد