وزیر بهداشت در ژنو: بهره مندی از بالاترین استانداردهای سلامت، فارغ از نژاد، مذهب، حق همه انسان هاست