عواملی که باعث رضایت یا عدم رضایت از رابطه جنسی با همسر می‌شود