ساماندهی خوابگاه‌های خصوصی دانشگاه یزد توسط تعاونی خوابگاه‌داران