ناجا اجازه نمی‌دهد در امنیت کشور و منطقه خللی ایجاد شود